REGULAMIN IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ MUSIC COMPANY SP. Z O.O.


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (zwanej dalej „Ustawą” tekst jednolity z dnia 5 kwietnia 2013 r., Dz.U. z 2013 r. poz. 611), jak i na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

 2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy firmę MUSIC COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, siedziba: ul. Adolfa Dygasińskiego 44, 01-603 Warszawa, zwaną dalej „Organizatorem”.

 3. Regulamin dotyczy organizowanych przez MUSIC COMPANY SP. Z O.O., koncertów, spektakli i imprez masowych.

 4. Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:

 1. „Służby Porządkowe” i “Służby Informacyjne” oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie. Członkowie Służb Porządkowych i Służb Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy;

 2. „Teren Imprezy” oznacza teren ogrodzony, na którym przeprowadzana jest Impreza;

 3. „Uczestnik Imprezy” lub „Uczestnik” oznacza osobę przebywającą na Terenie Imprezy i uczestniczącą w Imprezie.


II. ZASADY SANITARNE W TRAKCIE TRWANIA EPIDEMII SARS-CoV-2 / COVID19

 1. Na Terenie Imprezy należy stosować się do przepisów epidemicznych obowiązujących w dniu przeprowadzenia Imprezy. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są stosować się do zaleceń przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku. Organizator ma prawo do usunięcia z Terenu Imprezy Uczestników niestosujących się do postanowień niniejszego Regulaminu. Osoby te tracą prawo do reklamacji i roszczeń względem Organizatora.

 2. Na terenie imprezy obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa. Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego zaopatrzenia się w materiały ochrony osobistej tj. maseczki zasłaniającej usta i nos. Posiadanie środków ochrony będzie sprawdzane przy wejściu na teren imprezy. W przypadku ich braku Organizator odmówi prawa wstępu.

 3. Uczestnicy Imprezy zobowiązani się do zachowywania dystansu min. 1,5 m podczas poruszania się po terenie imprezy oraz do dezynfekcji dłoni przy wejściu do obiektu lub na teren imprezy.

 4. Ze względów bezpieczeństwa, w wydarzeniu nie może wziąć udziału:

- osoba chora, przebywająca na kwarantannie lub objęta nadzorem epidemicznym ze względów bezpieczeństwa ;

- osoba, która w ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w Imprezie miałaby objawy chorobowe lub  miałaby bezpośredni kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem COVID-19, osobą poddaną kwarantannie lub izolacji z powodu COVID-19, albo z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zarażoną

 1. Zasady uczestnictwa w imprezie lub przebywania na terenie imprezy mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie, w zależności od przepisów prawa oraz wytycznych stosownych władz i instytucji, obowiązujących w dniu jej organizacji. Każdy uczestnik powinien na bieżąco śledzić aktualizacje dotyczące zasad uczestnictwa w wydarzeniach z publicznością.

 2. Liczba osób niezaszczepionych mogących uczestniczyć w imprezie jest zależna od przepisów epidemicznych obowiązujących w dniu przeprowadzenia Imprezy. Organizator może wprowadzać szczególne warunki udziału w imprezie, między innymi wymóg przedstawienia:

- dowodu pełnego zaszczepienia przeciwko COVID-19;

- dowodu na bycie ozdrowieńcem, który przeszedł chorobę COVID-19;

- aktualnego negatywnego wyniku testu na obecność wirusa SARS-COV-2

Nie zastosowanie się do określonych zasad uczestnictwa w imprezie może skutkować odmową wpuszczenia uczestnika na teren imprezy.

Informacja zostanie udostępniona Uczestnikom przed datą wydarzenia a także przez służby informacyjne lub porządkowe na terenie imprezy.

 1. Uczestnik imprezy dokonujący zakupu biletów oświadcza, że zapoznał się z obowiązkiem poddania się wszelkim wymogom wynikającym z panujących zasad i zaleceń związanych z bezpieczeństwem epidemicznym nałożonych na Uczestnika Imprezy przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, oraz że poinformował o nich posiadaczy biletów.

 2. W przypadku stwierdzenia, że w Imprezie brała udział osoba zakażona wirusem SARS-COV-2, Uczestnik wyraża zgodę, aby serwis biletowy prowadzący sprzedaż biletów na Imprezę będący administratorem danych osobowych Uczestników udostępnił ich dane osobowe Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu.

 3. Ze względów bezpieczeństwa wyłączone z użytku podczas imprezy mogą pozostawać:

- szatnie

- depozyty

- palarnie

- punkty gastronomiczne


III. WSTĘP NA TEREN IMPREZY

 1. Wstęp na teren Imprezy biletowanych przysługuje wszystkim osobom, które zakupiły wcześniej bilet wstępu bądź mają taki zamiar na terenie Imprezy.

 2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Oprócz niniejszego regulaminu każdorazowo w obiektach w których Music Company sp. z o.o organizuje imprezy, uczestników tych imprez obowiązuje również regulamin tych obiektów.

 3. Przy zakupie biletu na imprezy organizowane przez Music Company sp. z o.o. poprzez systemy biletowe obowiązuje regulamin sprzedaży każdego z systemów biletowych dostępny na ich stronach internetowych.

 4. Każda osoba przebywająca na Terenie Imprezy w czasie jej trwania obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.

 5. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:

- broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

- materiałów wybuchowych,

- wyrobów pirotechnicznych,

- materiałów pożarowo niebezpiecznych,

- napojów alkoholowych,

- plastikowych, szklanych lub metalowych pojemników lub puszek

- środków odurzających lub substancji psychotropowych,

- symboli lub barw klubów sportowych w jakiejkolwiek postaci,

- dronów lub jakichkolwiek innych urządzeń latających

- kamer, sprzętu nagrywającego audio i video, oraz sprzętu fotograficznego mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, w tym aparatów z wymienną optyką oraz aparatów z zoomem optycznym powyżej 6x, tabletów, laptopów, a także statywów oraz selfiesticków

- zamkniętych paczek, pakunków oraz dużych plecaków, walizek, a także toreb przekraczających wymiary A4

 1. Ponadto zakazuje się:

- wprowadzania psów i innych zwierząt, rowerów, skuterów oraz motocykli na Teren Imprezy

- wjazdu wózków osób niepełnosprawnych na sektory widowni poza miejscami do tego wyznaczonymi

- wprowadzania wózków dziecięcych na sektory widowni

- prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy

- wchodzenia na elementy infrastruktury technicznej i miejskiej, a także na obszary, które są niedopuszczone dla Uczestników (np. scena i jej zaplecze, stanowisko realizacyjne, itp.)

- rzucania przedmiotami, rozniecania ognia i niszczenia mienia znajdującego się na Terenie Imprezy.

 1. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:

 1. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;

 2. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe;

 3. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy;

 4. w przypadku przekroczenia określonej zezwoleniem liczby Uczestników przebywających na Terenie Imprezy;

 5. uniemożliwiających ustalenie tożsamości osoby;

 1. na podstawie uprawnienia z art. 9 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Informacyjnych i Porządkowych, w tym Kierownika ds. Bezpieczeństwa.

Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej lub osobom usuniętym z Terenu Imprezy zgodnie z Regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich naruszenie, nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.

 2. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę i na tej podstawie są traktowane jako pełnoprawny Uczestnik Imprezy. 

Organizator w stosunku do wybranych wydarzeń może wprowadzić dodatkowe ograniczenia wiekowe, o których poinformuje na stronie internetowej wydarzenia.


IV. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez:

 1. Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;

 2. powołanie Kierownika ds. Bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i Służbami Informacyjnymi organizującego pracę Służb Porządkowych i Służb Informacyjnych;

 3. udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higienicznosanitarnego;

 4. zmianę miejsca Uczestnikowi Imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.

 1. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

 2. Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy:

- Zaplecze technicznosocjalne,

- Widownia – miejsca siedzące lub stojące

- Wejścia i wyjścia,

- Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne.

 1. Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że: pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Informacyjne, Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru; Służby Porządkowe i Służby Informacyjne muszą być przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy medycznej.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu oraz daty Imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, Siły Wyższej, warunków atmosferycznych, decyzji administracyjnych organów rządowych itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu Imprezy pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty;

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rodzaj ani poziom artystycznego wykonania występu przez artystę.

 4. Podczas Imprezy Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

 1. sprawdzania uprawnień do przebywania w poszczególnych strefach wydzielonych na Terenie Imprezy; legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości; przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób wchodzących na imprezę, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty;

 2. wydawania poleceń porządkowych Uczestnikom Imprezy zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Ustawą, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;

 3. stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. z 2005r., Dz.U. Nr 145, poz. 1221, z późn.zm.) oraz w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. z 2013r. poz. 628, z póz.zm.);

 4. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, Uczestników Imprezy stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.


V. PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY

 1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy przez Organizatora lub Służby Porządkowe lub Informacyjne podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, materiały pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne podlega karze aresztu lub pozbawienia wolności. Osoby nagminnie naruszające przepisy Ustawy zostaną usunięte z terenu Imprezy lub przekazane Policji. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie Imprezy będą pociągnięte do odpowiedzialności karnoadministracyjnej.


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik imprezy może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu;

 2. Podczas imprezy będą używane światła stroboskopowe;

 3. Udział w imprezie jest na własne ryzyko uczestnika. 

 4. Niniejszy regulamin jest dostępny: przy bramach wejściowych na Teren Imprezy i na stronie internetowej Organizatora.

 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2020 roku.


ORGANIZATOR:

Music Company Sp. z o.o.