REGULAMIN IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ MUSIC COMPANY SP. Z O.O. SP. K.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (zwanej dalej „Ustawą” tekst jednolity z dnia 5 kwietnia 2013 r., Dz.U. z 2013 r. poz. 611), jak i na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy firmę MUSIC COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K. siedziba: ul. Adolfa Dygasińskiego 44, 01-603 Warszawa, zwaną dalej „Organizatorem”.
Regulamin dotyczy organizowanych przez MUSIC COMPANY SP. Z O. O. SP. K., koncertów, spektakli i imprez masowych.
Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:
„Służby Porządkowe” i “Służby Informacyjne” oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie. Członkowie Służb Porządkowych i Służb Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy;
„Teren Imprezy” oznacza teren ogrodzony, na którym przeprowadzana jest Impreza;
„Uczestnik Imprezy” lub „Uczestnik” oznacza osobę przebywającą na Terenie Imprezy i uczestniczącą w Imprezie.
II. ZASADY SANITARNE W TRAKCIE TRWANIA EPIDEMII SARS-CoV-2 / COVID19
Warunkiem wejścia na teren imprezy jest złożenie pisemnego oświadczenia, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. W oświadczeniu należy przekazać Organizatorowi dane kontaktowe (adres zamieszkania oraz nr telefonu komórkowego), które organizator jest zobowiązany przekazać  Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego podczas Imprezy. Dane osobowe będą przechowywane 14 dni po dacie odbycia się Imprezy. Nabywca biletu, który nie spełni powyższego obowiązku, nie zostanie wpuszczony na teren imprezy i nie będzie mu przysługiwać zwrot środków przeznaczonych na zakup biletu.
Oświadczenie jest dostępne na stronie internetowej Organizatora.
Na terenie wydarzenia obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa, czyli noszenia przez Uczestników maseczek lub przyłbic ochronnych. Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego zaopatrzenia się w materiały ochrony osobistej tj. maseczki zasłaniającej usta i nos. Posiadanie środków ochrony będzie sprawdzane przy wejściu na teren imprezy. W przypadku ich braku Organizator odmówi prawa wstępu.
Uczestnicy Imprezy zobowiązani się do zachowywania dystansu min. 1,5 m podczas poruszania się po ternie imprezy oraz do dezynfekcji dłoni przy wejściu do obiektu lub na teren imprezy.
Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego
https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie
https://www.gov.pl/web/koronawirus/
oraz odpowiednich służb jak i poleceń Organizatora oraz służb porządkowych i informacyjnych.
Ze względów bezpieczeństwa wyłączone z użytku podczas imprezy mogą pozostawać:
- szatnie
- depozyty
- palarnie
- punkty gastronomiczne
Osoba chora, przebywająca na kwarantannie lub objęta nadzorem epidemiologicznych nie może wziąć udziału w Imprezie. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów należy pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem.
Zasady uczestnictwa w imprezie lub przebywania na terenie imprezy mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie, w zależności od wytycznych stosownych władz i instytucji.

III. WSTĘP NA TEREN IMPREZY

Wstęp na teren Imprezy biletowanych przysługuje wszystkim osobom, które zakupiły wcześniej bilet wstępu bądź mają taki zamiar na terenie Imprezy.
Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Oprócz niniejszego regulaminu każdorazowo w obiektach w których Music Company sp. z o.o sp.k. organizuje imprezy, uczestników tych imprez obowiązuje również regulamin tych obiektów.
Przy zakupie biletu na imprezy organizowane przez Music Company sp. z o.o. sp.k. poprzez systemy biletowe obowiązuje regulamin sprzedaży każdego z systemów biletowych dostępny na ich stronach internetowych.
Każda osoba przebywająca na Terenie Imprezy w czasie jej trwania obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.
Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
- broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
- materiałów wybuchowych,
- wyrobów pirotechnicznych,
- materiałów pożarowo niebezpiecznych,
- napojów alkoholowych,
- plastikowych, szklanych lub metalowych pojemników lub puszek
- środków odurzających lub substancji psychotropowych,
- symboli lub barw klubów sportowych w jakiejkolwiek postaci,
- dronów lub jakichkolwiek innych urządzeń latających
- kamer, sprzętu nagrywającego audio i video, oraz sprzętu fotograficznego mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, w tym aparatów z wymienną optyką oraz aparatów z zoomem optycznym powyżej 6x, tabletów, laptopów, a także statywów oraz selfiesticków
- zamkniętych paczek, pakunków oraz dużych plecaków, walizek, a także toreb przekraczających wymiary A4
Ponadto zakazuje się:
- wprowadzania psów i innych zwierząt, rowerów, skuterów oraz motocykli na Teren Imprezy
- wjazdu wózków osób niepełnosprawnych na sektory widowni poza miejscami do tego wyznaczonymi
- wprowadzania wózków dziecięcych na sektory widowni
- prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy
- wchodzenia na elementy infrastruktury technicznej i miejskiej, a także na obszary, które są niedopuszczone dla Uczestników (np. scena i jej zaplecze, stanowisko realizacyjne, itp.)
- rzucania przedmiotami, rozniecania ognia i niszczenia mienia znajdującego się na Terenie Imprezy.
Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe;
zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy;
w przypadku przekroczenia określonej zezwoleniem liczby Uczestników przebywających na Terenie Imprezy;
uniemożliwiających ustalenie tożsamości osoby;
na podstawie uprawnienia z art. 9 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Informacyjnych i Porządkowych, w tym Kierownika ds. Bezpieczeństwa.
Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej lub osobom usuniętym z Terenu Imprezy zgodnie z Regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich naruszenie, nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.
Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę i na tej podstawie są traktowane jako pełnoprawny Uczestnik Imprezy.
Organizator w stosunku do wybranych wydarzeń może wprowadzić dodatkowe ograniczenia wiekowe, o których poinformuje na stronie internetowej wydarzenia.

IV. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY

Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez:
Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;
powołanie Kierownika ds. Bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i Służbami Informacyjnymi organizującego pracę Służb Porządkowych i Służb Informacyjnych;
udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higienicznosanitarnego;
zmianę miejsca Uczestnikowi Imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy:
- Zaplecze technicznosocjalne,
- Widownia – miejsca siedzące lub stojące
- Wejścia i wyjścia,
- Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne.
Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że: pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Informacyjne, Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru; Służby Porządkowe i Służby Informacyjne muszą być przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy medycznej.
Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu oraz daty Imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, Siły Wyższej, warunków atmosferycznych, decyzji administracyjnych organów rządowych itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu Imprezy pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty;
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rodzaj ani poziom artystycznego wykonania występu przez artystę.
Podczas Imprezy Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
sprawdzania uprawnień do przebywania w poszczególnych strefach wydzielonych na Terenie Imprezy; legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości; przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób wchodzących na imprezę, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty;
wydawania poleceń porządkowych Uczestnikom Imprezy zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Ustawą, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. z 2005r., Dz.U. Nr 145, poz. 1221, z późn.zm.) oraz w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. z 2013r. poz. 628, z póz.zm.);
ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, Uczestników Imprezy stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.

V. PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY

Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy przez Organizatora lub Służby Porządkowe lub Informacyjne podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, materiały pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne podlega karze aresztu lub pozbawienia wolności. Osoby nagminnie naruszające przepisy Ustawy zostaną usunięte z terenu Imprezy lub przekazane Policji. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie Imprezy będą pociągnięte do odpowiedzialności karnoadministracyjnej.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uczestnik imprezy może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu;
Podczas imprezy będą używane światła stroboskopowe;
Udział w imprezie jest na własne ryzyko uczestnika.
Niniejszy regulamin jest dostępny: przy bramach wejściowych na Teren Imprezy i na stronie internetowej Organizatora.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2020 roku.

ORGANIZATOR:
Music Company Sp. z o.o. Sp. K