MUSIC COMPANY Sp. z o. o.

ul. Adolfa Dygasińskiego 44

01-603 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 5242782150

Kapitał zakładowy: 100.000,00 zł